Laserbehandelingen van de huid, onze specialiteit

Wat zijn medische lasers

Laser is het letterwoord voor de Engelse term Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation. Eenvoudig uitgelegd is een laser een bron van zeer intens licht van één bepaalde golflengte die zeer geordend en met een zeer hoge energie gericht kan worden op een zeer kleine plek.

Dankzij deze eigenschappen heeft men ontdekt dat, mits een aangepaste pulsduur en energieflux, medische lasers ingezet kunnen worden om zeer gericht bepaalde delen van de huid bewust te beïnvloeden, te beschadigen of te vernietigen terwijl de omliggende weefsels intact blijven. Het doel van een laserbehandeling is om bijvoorbeeld pigmentcellen of bloedvaten te raken zonder de normale huidstructuren te beschadigen om aldus een dermatologische of esthetische verbetering van de huid te bereiken.

Beproefde laserapparatuur met een bewezen efficiëntie

Niet alle huidproblemen kunnen door één en dezelfde laser behandeld worden. In het Cutaan Laser Centrum beschikken we over verschillende medische lasers, die onze dermatologen deskundig inzetten in functie van de huidafwijking zodat we een optimaal resultaat kunnen bereiken.

Laserchirurgie kan onder de noemer spitsgeneeskunde ingedeeld worden. De laatste decennia is er een enorme evolutie in de ontwikkeling van laserapparatuur. Onder de gecommercialiseerde medische lasers bestaan echter heel wat kwaliteitsverschillen. De beste lasers zijn meestal ook de duurste in ontwikkeling en in aankoop. De kwaliteitsverschillen uiten zich in de efficiëntie van de huidbehandeling, de ervaren pijn tijdens de behandeling en de wijze van genezingsreactie.

Vooral op het vlak van genezing zijn er de laatste jaren belangrijke evoluties gebeurd. Door te streven naar dezelfde of zelfs betere resultaten met minder ongemakken, kunnen de patiënten na de behandelingen steeds sneller hun professionele en sociale activiteiten hervatten.

In het Cutaan Laser Centrum streven we er steeds naar om te kunnen werken met de recentste en meest performante apparatuur. We voeren echter nooit experimentele behandelingen uit. We kopen pas nieuwe toestellen aan, wanneer hun efficiëntie bewezen is en wanneer ze een wezenlijke verbetering vormen ten opzichte van de reeds bestaande toestellen.

Ook met de beste lasertoestellen en artsen zijn complicaties niet uitgesloten

De eerste generaties lasers werden reeds in de jaren ’60 geproduceerd. De eerste lasers hadden echter altijd een zeker verbrandend effect dat meestal een zekere mate van verlittekening veroorzaakte. Pas toen Anderson en Parrish in 1983 de theoretische principes formuleerden van selectieve fotothermolyse, werden er voor verschillende huidafwijkingen selectieve lasers ontwikkeld.

Na jarenlange wetenschappelijke studies en ervaring hebben de lasertoestellen intussen een volwaardige plaats in het therapeutisch arsenaal van de dermatologen weten te veroveren. Bij behandelingen die volgens de regels van de kunst worden uitgevoerd, dient u niet meer te vrezen voor complicaties zoals littekens, degeneratierisico, enz.

We blijven onze professionele kennis voortdurend bijschaven en verliezen onze verantwoordelijkheid niet uit het oog. Bij esthetische behandelingen zijn complicaties immers absoluut ongewenst. Een eenmalige individuele reactie tijdens het genezingsproces zoals een ontstekingsreactie, een infectie, een allergie of een reactie door een niet gemelde voorafgaande blootstelling aan de zon, kunnen zich zelden eens voordoen. Op dat moment is het belangrijk dat uw arts met kennis van zaken de juiste diagnose stelt en de specifieke behandeling voorschrijft. 

Wat zijn de risico-overwegingen van een laserbehandeling

De noodzakelijkheid van een esthetische behandeling

Lasergeneeskunde is en blijft een vorm van geneeskunde. Een huidafwijking omwille van een natuurlijke evolutie zoals aanleg of natuurlijke veroudering van de huid, is geen ziekte. In tegenstelling tot de klassieke geneeskunde waarbij we iets gaan genezen (curatieve geneeskunde), is een esthetische behandeling medisch gezien niet noodzakelijk.

Het is van het grootste belang dat zowel de patiënt als de arts zich bewust blijven van het feit dat het bij een laserbehandeling om een medische behandeling gaat, waarmee we gecontroleerd kleine deeltjes van de huid beschadigen.

Voor dit type behandelingen heeft de arts de toestemming nodig van de patiënt om zonder dat dit medisch noodzakelijk is, zijn/haar huid tijdelijk te beschadigen met als doel een esthetische verbetering te bereiken. De artsen die in het CLC behandelingen verrichten, beloven hierbij om met professionele kennis hun uiterste best te doen om de verwachte resultaten te behalen, liefst in zo weinig mogelijk behandelingen en met een verwaarloosbaar risico.

Bij twijfel over de aard van een huidletsel

Een laserbehandeling gebeurt zonder histologisch onderzoek. Bij een histologisch onderzoek wordt een stukje weefsel weggenomen (biopsie) dat onder de microscoop onderzocht wordt. Het nemen van een biopsie laat vrijwel altijd een litteken achter.

Dermatologen zijn goed opgeleide artsen die beschikken over de nodige klinische kennis om een huidletsel te evalueren. Bij twijfel over de aard van een gepigmenteerd letsel zoals bij een beginnend melanoom, waarvoor een medisch risico kan bestaan, zal uw arts in het CLC nooit een laserbehandeling uitvoeren, maar aandringen tot een chirurgisch wegnemen van het huidletsel.

Honderd procent onfeilbaarheid in klinische beoordeling bestaat niet. Elke dermatoloog wordt af en toe eens verrast door het resultaat van een histologisch onderzoek. In de overgrote meerderheid van de gevallen zou dit voor de laserbehandeling geen medische consequenties hebben. Toch kan dit nooit 100% uitgesloten worden. Indien u dit heel kleine risico onaanvaardbaar vindt, kunt u uiteraard vrijwillig beslissen om nooit een huidletsel met een laser op een littekenvrije manier te laten verwijderen. In dat geval kunt u opteren om het huidletsel chirurgisch te laten verwijderen. Deze werkwijze resulteert echter sowieso in een of meerdere littekens, maar er kan een histologisch onderzoek gebeuren, die u 100% zekerheid kan bieden over de aard van het letsel.

Hoe dan ook, bepaalde huidletsels moeten behandeld worden om evolutie naar een medisch probleem te voorkomen.

Hoeveel kost een laserbehandeling?

  • De honoraria voor de behandelingen in het CLC zijn vast bepaald. Dit betekent dat alle patiënten bij elke arts die in het CLC behandelt, hetzelfde honorarium voor een bepaald type behandeling betalen
  • Deze honoraria zijn verschillend per type lasertoestel en zijn vastgelegd op basis van de eigenlijke kosten: de kostprijs van de laser, de verbruikskosten van de laser, de verpleegkundige kosten, de afbetaling van de infrastructuur en het honorarium van de behandelende arts.
  • Voor bepaalde laserbehandelingen bestaat het honorarium uit een vast forfait per behandeling, bij andere lasertypes wordt de prijs bepaald door het aantal pulsen (afhankelijk van het te behandelen oppervlak) of door het aantal huidletsels die behandeld dienen te worden. 
  • De informatie over de honoraria kunt u vrij opvragen bij uw behandelende arts.

Wordt een laserbehandeling terugbetaald door de mutualiteit?

Met uitzondering van het verwijderen van aangeboren wijnvlekken op zichtbare plaatsen, bestaat er voor laserbehandelingen van huidafwijkingen geen RIZIV-nomenclatuur, wat betekent dat deze behandelingen niet terugbetaald worden door de mutualiteit. In het beste geval kan voor sommige indicaties via niet-specifieke nomenclatuur een kleine deel gerecupereerd worden, zoals voor de UltraPulse CO2 laser. 

Gepersonaliseerde informatie biedt meer vertrouwen dan een ondertekend papier

Volgens de Belgische wetgeving zouden wij elke patiënt die een esthetische behandeling ondergaat, een formulier ‘toestemming met kennis van zake ‘ (informed consent) eigenhandig moeten laten ondertekenen om te bewijzen dat de nuttige en noodzakelijke informatie door ons meegedeeld werd.

Omdat goede geneeskunde bedrijven een kwestie van vertrouwen is en omdat gekend is dat uitgebreide beschrijvingen met grote en kleine lettertjes zelden of nooit gelezen worden, doen de meeste artsen in het CLC dit niet. Elke patiënt is immers uniek. De veralgemenende informatie die beschreven staat op de formulieren zijn zelden aangepast aan de specifieke behandeling van de patiënt in kwestie zodat de patiënt door het bos de bomen niet meer ziet.

Op deze documenten staan ook altijd de meest ernstige complicaties die maar bedacht kunnen worden in kleine letters beschreven, zodat het ondertekenen van deze formulieren de artsen van hun eigen verantwoordelijkheid zou kunnen vrijstellen. Deze zeldzame complicaties zouden zich in feite bij esthetische laserbehandelingen niet mogen voordoen. Maar geneeskunde blijft geneeskunde, absolute zekerheid kunnen we nooit geven.

Wij geven de aangepaste algemene informatie wel steeds schriftelijk mee, eventueel op papier, maar liefst digitaal via de website, zonder de verplichting om deze te ondertekenen. Goede geneeskunde moet een vertrouwenskwestie blijven. Voor de foutieve maatschappelijke evoluties en de verkeerde politieke beslissingen zijn wij niet verantwoordelijk. Bovendien vinden wij de papierberg die het ondertekenen met zich mee zou brengen ook ecologisch niet verantwoord.